Algemene ledenvergadering KBO Huissen

Agenda Algemene leden vergadering KBO Huissen.
Het bestuur van de KBO Huissen nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van de algemene ledenvergadering op woensdag 13 april 2016 in ‚Äúzalencentrum ‘De Buitenpoort” te Huissen
Onderstaand treft u de agenda voor deze middag aan.
Secretariaat : Dullert 59, 6852 MB Huissen
Onderwerp : Ledenvergadering woensdag 13 april 2016
Aanvang : 14:00 uur
1. Opening door de voorzitter
2. Notulen Algemene Leden Vergadering van 15.april 2015(ter vergadering aanwezig)
3. Jaarverslag 2015 door de secretaris
4. Financieel verslag 2015 (ter vergadering aanwezig)
5. Bevinding kascontrole commissie/benoeming kascontrolecommissie
6. Verkiezing bestuursleden
Aftredend en herkiesbaar Mevr. C. Huisman-te Boekhorst
Aftredend en herkiesbaar Dhr. P. Aaldering
Er zijn nog plaatsen vacant in het bestuur
Kandidaten kunnen zich voor 1 april 2016 aanmelden bij het secretariaat
7. Bespreking activiteiten voor 2016 en voorstellen vanuit de vergadering
8. Mededelingen
9. Rondvraag
10. Afsluiting
Het bestuur hoopt op een prettig verloop van de vergadering met veel inbreng van de leden.
Namens het bestuur.
KBO Huissen
G. Hoksbergen
Secretaris

Geplaatst in Algemeen